มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561