ภาระงาน

งานเครื่องเสียงและอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
– งานอำนวยความสะดวกการใช้งานเครื่องเสียง ในงาน
– ควบคุมดูแลงานระบบไฟแสงสีงานการแสดง ต่างๆ
– งานอำนวยความสะดวกการใช้งานห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ
– บันทึกเสียง
– งานบริการอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับงานการประชุมและสัมมนา ทั้งภายในและนอกสถานที่

งานยืมคืนอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
– งานบริการยืม คืนอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา เทปวีดิทัศน์และขอสำเนาเทปวีดิทัศน์
– บริการยืม คืนอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร

งานซ่อมบำรุงและติดตั้ง
– งานติดตั้ง อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
– ซ่อมบำรุง แก้ไข ให้คำปรึกษา ดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา

งานบันทึกภาพวีดีโอ/ภาพนิ่ง พร้อมตัดต่อ
– บันทึกวีดีโองานแสดงกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร
– บันทึกภาพนิ่งงานแสดงกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร
– ตัดต่อวีดีโอจัดเก็บในรูปแบบดีวีดี

งานผลิตสื่อ
– ผลิตสื่อการเรียนการสอน
– ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก