พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)   พิธีไหว้ครูรอบที่1

(คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ) พิธีไหว้ครูรอบที่2

แชร์ข่าวนี้