ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

ปี พ.ศ.2548-2551 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง ประกอบด้วยศูนย์ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มีการดำเนินการพัฒนาตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ศูนย์วิทยบริการดำเนินการโครงการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) และได้ Migration ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก VTLS Classic เป็น Vittua ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ดำเนินการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) จำนวน 14 ระบบ จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และขยายเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลัย และสำหรับศูนย์เทคโนโลยี การศึกษาได้จัดทำเคเบิลทีวีบริการนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 จุด และจัดทำ DVD บริการทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น DVD ตำนานแสงสีเสียงเมืองบุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการก่อสร้างอาคาร “นวัตปัญญา” ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นอาคารเอกเทศ 7 ชั้น สำหรับเป็นศูนย์ภาษา และศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต