ข่าวประชาสัมพันธ์

งานผลิตสื่อ

งานบันทึกภาพวีดีโอ/ภาพนิ่ง

งานเครื่องเสียงและอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา

งานซ่อมบำรุงและติดตั้ง